ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ประวัติความเป็นมา

802823rb3crs6omq

 

ประวัติความเป็นมาตำบลนาเมืองเพชร

ในอดีตตำบลนาเมืองเพชรมีคนไทย 2 คนนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นพี่น้องกันเดินทาง มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไม่ได้ระบุว่ามาจากจังหวัดใดได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้กับคลองสว่าง ทั้งสองคนมีชื่อว่า “โต๊ะเพชร” และ “โต๊ะหมิง” ทั้งสองคนได้แยกกันอยู่คนละฝั่งคลอง และได้ประกอบอาชีพการทำนา โดยคนที่ชื่อ “โต๊ะเพชร” ได้ทำนาอยู่บริเวณทิศตะวันตกของคลองสว่าง ส่วนคนที่ชื่อ “โต๊ะหมิง” ก็ทำนาอยู่บริเวณฝั่งตรงกันข้าม ต่อมามีผู้คนเดินผ่านสัญจรที่บริเวณนา ของนายโต๊ะเพชร จึงเรียกที่นาตรงนี้ว่านาโต๊ะเพชร”ต่อมาราษฎรมาอาศัยอยู่บริเวณนี้มาก เป็นชุมชนจึงเรียกบริเวณจากเดิม “นาโต๊ะเพชร” กลายมาเป็น “นาเมืองเพชร” ต่อมาทางราชการก็ได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลโดยเรียกชื่อตามที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ตำบลนาเมืองเพชร” จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมตำบลนาเมืองเพชร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2490 จึงได้มีการแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ออกเป็นหมู่ที่ 5 และได้หมู่ที่ 2 ออกเป็นหมู่ที่ 6 และต่อมาปี พ.ศ.2534 ได้แยกหมู่ที่ 1 ออกเป็นหมู่ที่ 7 จนปัจจุบัน ตำบลนาเมืองเพชรมี 7 หมู่บ้าน


 

DSC03308

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com