ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

สภาพทางสังคม

843264s8095shv6s


สภาพสังคม


การปกครอง
  - หมู่ที่ 1  บ้านห้วยไทร 
  - หมู่ที่ 2  บ้านเขาแก้ว
  - หมู่ที่ 3  บ้านห้วยน้ำดำ
  - หมู่ที่ 4  บ้านนาเมืองเพชร
  - หมู่ที่ 5  บ้านไทรห้อย 
  - หมู่ที่ 6  บ้านกลิ้งกลอง
  - หมู่ที่ 7  บ้านเขาเพดาน

จำนวนประชากร
  1. จำนวนราษฎร 5,138 คน ชาย 2,622คน หญิง 2,516 คน
  2. จำนวนครัวเรือน 1,716 ครัวเรือน
  3. สัดส่วนอายุประชากร


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง 
       -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร
  2.โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ
      - โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 
      - โรงเรียนบ้านห้วยไทร
  3.โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง คือ
     - โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
  4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
  5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
  6. วัด จำนวน 2 แห่ง คือวัดเขาแก้วและวัดเขาเพดาน  
  7. โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง คือโบสถ์คริสต์นาเมืองเพชร

ด้านสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง คือ
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมืองเพชร
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาเพดาน
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 4 แห่ง

สถานการณ์โรคเอดส์
   - จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์ 4 คน
   - จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ 4 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - หน่วยบริการตำรวจชุมชน จำนวน 4 แห่ง

ด้านมวลชนและการรวมกลุ่มของประชาชน
   1)ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 105 คน
   2)ประชาคมตำบล จำนวน 15 คน
   3)อปพร จำนวน 80 คน
   4)กลุ่มอื่นๆ (ลูกเสือชาวบ้าน) จำนวน 300 คน

ประเพณี/วัฒนธรรม
ตำบลนาเมืองเพชร มีงานประเพณีที่สืบต่อกันมา คือ ประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีชักพระ วันขึ้นปีใหม่ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานวันลอยกระทง และงานตามความ สำคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
    1) ถ้ำคูหาวิไลย วัดคูหาวิไลย ตั้งอยู่หมู่ที่7 ตำบลนาเมืองเพชร
    2) วัดเขาแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร


แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

dsc00320

 

  dsc00318  dsc00317

  dsc00304  dsc00305

 26-10-2554 14-22-08 26-10-2554 15-16-10
26-10-2554 15-16-34 26-10-2554 15-16-55

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com