ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาฯ
เขียนโดย manager   
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com