ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

สภาพทั่วไป

810932tygf157vz0

 

สภาพทั่วไปของตำบล
     มีพื้นที่ทั้งหมด 63,838 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ราบลุ่ม เนินเขา และเป็นพื้นที่ราบแบบลูกระนาด มีทรัพยากรแหล่งน้ำที่สำคัญ


ที่ตั้ง
     สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 ถนนตรัง-สิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิเกาประมาณ 18 กิโลเมตร

เนื้อที่

     สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีเนื้อที่ 102.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,838 ไร่

ภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบและที่ราบสูง และมีบางส่วนมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองอ่างทอง คลองสว่าง

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ
      - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม     ถึงเดือน เมษายน
      -
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  ถึงเดือน ธันวาคม

อาณาเขตตำบล

  - ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง
  - ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกยาง
อ.กันตัง จ.ตรัง
  - ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาโต๊ะหมิง 
อ.เมือง จ.ตรัง
  - ทิศตะวันตก
ติดกับ ต.ไม้ฝาด และต.บ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
    1) วัดเขาแก้ว
    2) วัดคูหาวิไล
    3) เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
    4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมืองเพชร
    5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาเพดาน
    6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง
    7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร
    8) โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
    9) โรงเรียนบ้านห้วยไทร
   10) โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง

DSC03309 DSC03376

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com