ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:37

กิจกรรมวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2561

                วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถีหรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ  อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ    ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์[  จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือวันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น"วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย          
      
                และ วันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นอีกวัน เพราะวันนี้เป็น "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา"    "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน


               เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร  นำโดย ท่านนายกเสถียร  แก้วงาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร  ร่วมดำเนินกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  โดยการแต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดปฏิบัติธรรม  ฟังพระธรรมเทศนา และ ถวายเทียน  ในวันที่  25  กรกฎาคม  2561  ณ  วัดเขาแก้ว และวัดคูหาวิไล1_1 1_1

1_1 1_1    
1_1 1_1
 
1_1 1_1
 
 1_1 1_1     
 1_1      
       
        

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com