ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

อำนาจหน้าที่

1228405224


รูปแบบองค์กรเทศบาลตำบล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

1. มาตรา 15  สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน  
      -  สภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  12 คน แบ่งเป็นเขตการเลือกตั้งละ 6 คน โดยแบ่งเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1ประกอบด้วย   หมู่ที่ 1          บ้านห้วยไทร , หมู่ที่ 2 บ้านเขาแก้ว , หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำดำ , หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน  และเขตการเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 4 บ้านนาเมืองเพชร ,  หมู่ที่ 5 บ้านไทรห้อย , หมู่ที่ 6           บ้านกลิ้งกลอง ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล    นาเมืองเพชร

2. มาตรา 48 สัตต  ให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
    มาตรา 48 อัฏฐ  นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เทศบาลตำบล  ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน     นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้  โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกินสองคน
        - เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร  มีนายกเทศมนตรี 1 คน , รองนายกเทศมนตรี 1 คน , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน

        อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543  กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ
1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด
        สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้
        1.1  หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
         มาตรา 50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบล  มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
         (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
         (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
         (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย      และสิ่งปฏิกูล
         (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
         (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
         (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
         (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
         (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

         1.2  อำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ
          มาตรา 51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
          (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
          (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
          (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
          (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
          (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
          (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
          (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
          (9) เทศพาณิชย์

          การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
          มาตรา 16 ให้เทศบาล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
          (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
          (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
          (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
          (5) การสาธารณูปการ
          (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
          (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
          (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          (9) การจัดการศึกษา
        (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
        (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
        (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
        (14) การส่งเสริมกีฬา
        (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
        (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
        (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
        (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
        (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
        (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
        (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
        (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
        (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถาน


 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com