ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา PDF พิมพ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 16:44

998881dwrqzivms4แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
   1.ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ พนังกั้นน้ำ
   2.พัฒนาระบบจราจร
   3.พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   4.พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
   5.พัฒนาระบบโทรคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
   1.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   2.ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  1.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
  2.เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
  3.สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่
  4.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
  1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.บำบัด และกำจัดขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
  1.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ นันทนาการ และการกีฬา
  2.ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2.ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
LAST_UPDATED2
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com