ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

นโยบายการบริหารงาน

นโยบายและแผนงาน

นโยบายการพัฒนา 6 ด้าน
   1. เพื่อให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการทั่วถึงและได้มาตรฐาน
   2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
   3. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของงาน
   4. เพื่อดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และยั่งยืน
   5. เพื่อให้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องมีการสืบสานตลอดไป
   6. เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย
     รักษาความมั่นคงภายใน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน จัดระเบียบสังคมและพัฒนาศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของประชาชน

การบริการประชาชน
     1.พัฒนาการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว (One Stop Sevice)
     2.การบริการการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
     3.การพัฒนาการบริหารงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกหลักของอำเภอให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
     พัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ประชาชนโดยตรง สามารถตรวจสอบวัดผลได้จากความพึงพอใจของประชาชน

856789awfhhn81xh


 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com