ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

สภาพทางเศรษฐกิจ

803314kbj7aslnr5

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพของราษฎร
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน นอกจากนั้นมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย ทำงานโรงงาน รับราชการและอื่นๆ
ที่
อาชีพ
จำนวน
(ครัวเรือน)
ร้อยละ
 1.  เกษตรกร 
 600
 36.25
 2.  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 200
 12.08
 3.  พนักงาน หน่วยงานเอกชน
 150
 9.06
 4.  ธุรกิจส่วนตัว
 200
 12.08
 5.  รับจ้างทั่วไป
 350
 21.15
 6.  อื่น ๆ
 155
  9.37
รวม
 1,655
 100
ผลิตผลหรือสินค้า/บริการ ที่สำคัญของตำบล ได้แก่
1) ยางพารา 85 %
2) ปาล์มน้ำมัน 10 %
3) ผลไม้ (เงาะ ทุเรียน) 5 %
4) อื่น ๆ 2 %

แหล่งทุนในชุมชน  
ชื่อกลุ่มออมทรัพย์
หมู่ที่
ปีที่จัดตั้ง
จำนวนสมาชิก
จำนวน
เงินสะสม
ชื่อประธานกลุ่ม
บ้านห้วยน้ำดำ
3
2542
150
1,283,100
นายภมร กลิ่นหอม
บ้านไทรห้อย
5
2542
60
403,100
นางโสพิศ หงษา
บ้านกลิ้งกลอง
6
2542
275
3,126,600
นายเฉลิม นุ้ยขาว
บ้านเขาเพดาน
7
2542
89
490,300
นายอัครเดช หอยสังข์
   รวม
574
5,303,100
 

โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวน
(ครัวเรือน)
รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี
 1 บ้านห้วยไทร
 112  42,064 
 2  บ้านเขาแก้ว
142  
80,914 
 3 บ้านห้วยน้ำดำ  
96  
70,719
 4 บ้านนาเมืองเพชร  
245 42,693  
 5 บ้านไทรห้อย 
75  
42,268 
 6 บ้านกลิ้งกลอง  180 
60,809
 7 บ้านเขาเพดาน  
152 
42,003
  รวม
 1,002
 54,079
(ฐานข้อมูล จปฐ. ปี 2551)


หน่วยธุรกิจ
1) ในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 9 โรง
2) ปั้มน้ำมันจำนวน 2 แห่ง

001 007
a.5 a.11

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com