ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

วิสัยทัศน์พันธกิจ

993504uu88zzem13

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  “สังคมเข็มแข็ง เน้นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี สืบสานประเพณีและวัฒนาธรรมท้องถิ่น  ”

พันธกิจ
  1. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการและได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
  3. ส่งเสริมและจัดบริการประชาชนอยู่ดีมีสุข
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น
  5. ส่งเสริมดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7.ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  1.เพื่อให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอกับความต้องการทั่วถึงและได้มาตรฐาน
  2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
  3.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของงาน
  4.เพื่อดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และยั่งยืน
  5.เพื่อให้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสืบสานตลอดไป
  6.เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข


 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com