ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

ภารกิจของเทศบาล : สำนักปลัด
ภารกิจของเทศบาล : สำนักปลัด

สำนักปลัด

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ  ส่วนราชการใดในเทศบาล ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งครอบคลุมภารกิจทั้งในด้านธุรการ การบริหารงานบุคคล การรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com