ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

ภารกิจของเทศบาล : กองการศึกษา
ภารกิจของเทศบาล : กองการศึกษา

กองการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาในระดับโรงเรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ และการส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com