ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

สำนักปลัดเทศบาล
 

 

Dividers_ (30)

สำนักงานปลัดเทศบาล

junthip1
นางสาวจันทร์ทิพย์ วินช้วน
ปลัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

sasima1
นางสาวศศิมา โสะสะ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

Suchira_Panmad
นางสุชิรา ปานมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

1
นางสาวสุภาณี แก้วมณี
นักจัดการงานทั่วไป

kanokporn
นางสาวกนกพร สุวรรณเวลา
นักทรัพยากรบุคคล

prajuab thonglear
นายประจวบ  ทองเหลือ 
นิติกร ชำนาญการ


waralee mahaichana
นางสาววราลี  มะไหชนะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

pattama
นางสาวปัทมา  แก่นอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
manutchanok
นางสาวมนัสชนก  ทองย้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

supattra chumrod
นางสาวสุพัตรา  ชุมรอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

sutham
นายสุธรรม  ศรีสมวงศ์  
พนักงานขับรถ

 
       pramote2          
      นายปราโมทย์  ชูบุญส่ง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา


 

tossaporn2

 นายทศพร  เครือเพ็ง 

                   คนงานทั่วไป                                                            

 

           

               

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com