ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

1

สำนักปลัดเทศบาล

 

Dividers_ (30)

สำนักงานปลัดเทศบาล

junthip1
นางสาวจันทร์ทิพย์ วินช้วน
ปลัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

sasima1
นางสาวศศิมา โสะสะ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร

Suchira_Panmad
นางสุชิรา ปานมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ww
-ว่าง-  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
นางสาวสุภาณี แก้วมณี
นักจัดการงานทั่วไป

kanokporn
นางสาวกนกพร สุวรรณเวลา
นักทรัพยากรบุคคล

ww
นายประจวบ  ทองเหลือ 
นิติกร ชำนาญการ


ww
นางสาววราลี  มะไหชนะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

supattra_chumrod
นางสาวสุพัตรา ชุมรอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
manutchanok
นางสาวมนัสชนก  ทองย้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

pramote2
นายปราโมทย์ ชูบุญส่ง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
tossaporn2
นายทศพร  เครือเพ็ง  
คนงานทั่วไป
sutham
นายสุธรรม ศรีสมวงศ์
พนักงานขับรถ 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com