ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

กองการศึกษา

998878ofj2lmfpkp


กองการศึกษา

pinyada
นางภิญญดา  อัจจิมารังษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


wimonrat nuannim
นางสาววิมลรัตน์  นวลนิ่ม
นักวิชาการศึกษา
ww
นางสาวธรินทร์ญา  ส่งช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
img
นายอภินันท์ เงินสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกลิ้งกลอง
rattapon
นางสาวสายพิณ  ดำเกาะ
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร
pinyada
นางภิญญดา  อัจจิมารังษี
หัวหน้าสถานศึกษา


rattapon
นางสาวสายพิณ  ดำเกาะ
 ครู
saypin
นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็งสุขศรี
 ครู
sukontha12
นางสาวสุคนธา ศรีเรือง 
ครูผู้ดูแลเด็ก
sunisaa
นางสาวสุนิษา สองรักษ์
  ครู
aree12 
นางสาวอารีย์ ดำมีศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
img_0043
นางปทุมพร ชื่นจิตร
ผู้ดูแลเด็ก 

 

kanyanut1
นางกัญญาณัฐ ชะนะชู
คนงานทั่วไป
 
 

 

   
   

 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com