ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ดาวน์โหลดเอกสาร
 

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com