ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2018 manager 9
2 วัดประชารัฐสร้างสุข อังคาร, 13 พฤศจิกายน 2018 manager 20
3 กิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) พุธ, 07 พฤศจิกายน 2018 manager 8
4 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018 manager 31
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2018 manager 48
6 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 08 ตุลาคม 2018 manager 33
7 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พุธ, 26 กันยายน 2018 manager 36
8 โครงการวัยเรียน วัยรุน วัยใส คิดจะ (มันส์) ต้องรู้ ประจำปี 2561 จันทร์, 24 กันยายน 2018 manager 38
9 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 18 กันยายน 2018 manager 31
10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 พุธ, 05 กันยายน 2018 manager 32
11 การฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 03 กันยายน 2018 manager 27
12 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 จันทร์, 03 กันยายน 2018 manager 58
13 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 34
14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 49
15 โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเมืองเพชรร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 27
16 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 พุธ, 22 สิงหาคม 2018 manager 42
17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการปักผ้า) พุธ, 22 สิงหาคม 2018 manager 36
18 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 59
19 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอ่างทอง” ปลูกหญ้าแฝก พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 27
20 ประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร ตามโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่ตรังเมืองแห่งความสุข อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018 manager 67
21 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 ศุกร์, 20 กรกฏาคม 2018 manager 26
22 กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2018 manager 31
23 ต้อนรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 79
24 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 66
25 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2018 manager 70
26 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเปตองจังหวัดตรัง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 61
27 การดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 60
28 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 57
29 โครงการก่อสร้างจุดคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จำนวน 7 จุด อาทิตย์, 01 กรกฏาคม 2018 manager 63
30 ประชุมข้อราชการของอำเภอสิเกา ศุกร์, 29 มิถุนายน 2018 manager 44
31 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2018 manager 53
32 การตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีง พุธ, 13 มิถุนายน 2018 manager 69
33 ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018 manager 75
34 วันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2018 manager 90
35 ประชุมรับฟังคำชี้แจงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 05 มิถุนายน 2018 manager 68
36 ประชุมกรรมการ และคณะกรรมการ สปสช. ตำบลนาเมืองเพชร พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 manager 57
37 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 73
38 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 55
39 การจัดทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 manutchanok 65
40 ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2018 manager 69
41 ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 manager 55
42 กิจกรรมขยะแลกไข่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 manager 61
43 ล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 manager 65
44 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 68
45 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ให้กับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนาเ พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 57
46 ประชุมและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ ตลาดนาเมืองเพชร พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 62
47 ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 63
48 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ครั้งที่ 5/2561 ศุกร์, 27 เมษายน 2018 manager 89
49 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พบประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 84
50 ประชุมโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่เมืองตรังเมืองแห่งความสุข ตำบลสร้างสุข 5 ดี พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 48
51 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 7 วันอันตราย พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 manager 61
52 โครงการสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง ณ วัดเขาแก้ว จันทร์, 16 เมษายน 2018 manager 50
53 โครงการสร้างฝายมีชีวิต หมู่ 1 บ้านห้วยไทร จันทร์, 09 เมษายน 2018 manager 87
54 งานแถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง พุธ, 04 เมษายน 2018 manager 64
55 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 manager 70
56 หนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 81
57 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 65
58 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 54
59 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 55
60 ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการสำหรับการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติสาธารณสุข ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 manager 81
61 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 56
62 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร คัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 66
63 ประชุมคณะกรรมกาการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 49
64 วันท้องถิ่นไทย จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 61
65 การแข่งขันมหกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 อำเภอสิเกา-อำเภอวังวิเศษ พุธ, 14 มีนาคม 2018 manager 57
66 โครงการสร้างฝายมีชีวิตบ้านเขาแก้ว อังคาร, 13 มีนาคม 2018 manager 78
67 ประชุมการดำเนินการกิจการตลาดนัด พุธ, 07 มีนาคม 2018 manager 56
68 โครงการครอบครัวอบอุ่น เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018 manager 91
69 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 ศุกร์, 02 มีนาคม 2018 manager 58
70 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2018 manager 66
71 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2561 พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 manager 61
72 ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรคัพ ประจำปี 2561 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018 manager 69
73 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 manager 80
74 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 31 มกราคม 2018 manager 63
75 ประชุมหารือภารกิจงานด้านสาธารณสุข พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 60
76 ประชุมผู้ประกอบการ(โรงงาน) ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 56
77 ประชุมคณะทำงานเด็กและเยาวชน จันทร์, 22 มกราคม 2018 manutchanok 62
78 การประชุมประชาคม ประจำปี 2561 ศุกร์, 12 มกราคม 2018 manager 10
79 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี2560 ศุกร์, 05 มกราคม 2018 manager 66
80 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017 manager 70
81 การปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 84
82 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 81
83 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017 manager 75
84 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ "วันจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 83
85 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิเกา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 82
86 เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 manager 98
87 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 manager 73
88 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรัง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศุกร์, 20 ตุลาคม 2017 manager 75
89 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 พุธ, 11 ตุลาคม 2017 manager 70
90 การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 70
91 กิจกรรมตักบาตรเทโว ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 79
92 กิจกรรมวันออกพรรษา พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017 manager 92
93 กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 manager 73
94 สำรวจพื้นที่ภาษีของบริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 68
95 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย จันทร์, 02 ตุลาคม 2017 manager 73
96 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัย สมัยที่ 3 พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2017 manager 67
97 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 พุธ, 27 กันยายน 2017 manager 196
98 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 95
99 กิจกรรมปลูกต้นพยุง จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 81
100 เทศบาลตำบลนาเมืองเพชรมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) จันทร์, 25 กันยายน 2017 manager 87
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com