ipday

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่นๆ เทศบาล
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้กับบริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) จำกัด พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018 manager 17
2 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พุธ, 21 พฤศจิกายน 2018 manager 35
3 ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 20 พฤศจิกายน 2018 manager 24
4 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2018 manager 37
5 วัดประชารัฐสร้างสุข อังคาร, 13 พฤศจิกายน 2018 manager 28
6 กิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก) พุธ, 07 พฤศจิกายน 2018 manager 17
7 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแก้ว จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2018 manager 19
8 สืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2018 manager 19
9 วันปิยมหาราช พุธ, 24 ตุลาคม 2018 manager 16
10 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ศุกร์, 19 ตุลาคม 2018 manager 44
11 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร จันทร์, 15 ตุลาคม 2018 manager 14
12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2018 manager 62
13 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 08 ตุลาคม 2018 manager 45
14 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 พุธ, 26 กันยายน 2018 manager 51
15 โครงการวัยเรียน วัยรุน วัยใส คิดจะ (มันส์) ต้องรู้ ประจำปี 2561 จันทร์, 24 กันยายน 2018 manager 52
16 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 18 กันยายน 2018 manager 40
17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 พุธ, 05 กันยายน 2018 manager 46
18 การฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 03 กันยายน 2018 manager 35
19 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 จันทร์, 03 กันยายน 2018 manager 70
20 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 43
21 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 61
22 โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเมืองเพชรร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ศุกร์, 31 สิงหาคม 2018 manager 41
23 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 พุธ, 22 สิงหาคม 2018 manager 50
24 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (หลักสูตรการปักผ้า) พุธ, 22 สิงหาคม 2018 manager 47
25 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 70
26 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอ่างทอง” ปลูกหญ้าแฝก พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018 manager 40
27 ประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร ตามโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่ตรังเมืองแห่งความสุข อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018 manager 79
28 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 ศุกร์, 20 กรกฏาคม 2018 manager 36
29 กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 19 กรกฏาคม 2018 manager 44
30 ต้อนรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 95
31 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018 manager 76
32 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2018 manager 84
33 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเปตองจังหวัดตรัง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 71
34 การดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 71
35 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2018 manager 69
36 โครงการก่อสร้างจุดคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จำนวน 7 จุด อาทิตย์, 01 กรกฏาคม 2018 manager 76
37 ประชุมข้อราชการของอำเภอสิเกา ศุกร์, 29 มิถุนายน 2018 manager 53
38 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2018 manager 64
39 การตรวจติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตรังสะอาด” ประจำปีง พุธ, 13 มิถุนายน 2018 manager 78
40 ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018 manager 87
41 วันมหาสมุทรโลก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2018 manager 102
42 ประชุมรับฟังคำชี้แจงการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร อังคาร, 05 มิถุนายน 2018 manager 78
43 ประชุมกรรมการ และคณะกรรมการ สปสช. ตำบลนาเมืองเพชร พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2018 manager 68
44 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 83
45 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018 manager 63
46 การจัดทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร พุธ, 23 พฤษภาคม 2018 manutchanok 73
47 ทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 18 พฤษภาคม 2018 manager 78
48 ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2018 manager 64
49 กิจกรรมขยะแลกไข่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 manager 69
50 ล้างทำความสะอาดเตาเผาขยะของเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ศุกร์, 04 พฤษภาคม 2018 manager 72
51 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 78
52 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ให้กับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนาเ พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 manager 64
53 ประชุมและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ ตลาดนาเมืองเพชร พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 70
54 ประชุมผู้เช่าแผงขายของตลาดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พุธ, 02 พฤษภาคม 2018 manager 71
55 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ครั้งที่ 5/2561 ศุกร์, 27 เมษายน 2018 manager 96
56 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พบประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 93
57 ประชุมโครงการประชารัฐตรังสร้างสุขสู่เมืองตรังเมืองแห่งความสุข ตำบลสร้างสุข 5 ดี พุธ, 25 เมษายน 2018 manager 57
58 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 7 วันอันตราย พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018 manager 68
59 โครงการสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง ณ วัดเขาแก้ว จันทร์, 16 เมษายน 2018 manager 60
60 โครงการสร้างฝายมีชีวิต หมู่ 1 บ้านห้วยไทร จันทร์, 09 เมษายน 2018 manager 97
61 งานแถลงข่าวกิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง พุธ, 04 เมษายน 2018 manager 76
62 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 ศุกร์, 30 มีนาคม 2018 manager 79
63 หนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 88
64 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พุธ, 28 มีนาคม 2018 manager 75
65 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 62
66 ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลิ้งกลอง จันทร์, 26 มีนาคม 2018 manager 61
67 ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการสำหรับการออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติสาธารณสุข ศุกร์, 23 มีนาคม 2018 manager 91
68 ประชุมเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 65
69 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร คัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 75
70 ประชุมคณะกรรมกาการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 57
71 วันท้องถิ่นไทย จันทร์, 19 มีนาคม 2018 manager 67
72 การแข่งขันมหกรรมกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2561 อำเภอสิเกา-อำเภอวังวิเศษ พุธ, 14 มีนาคม 2018 manager 68
73 โครงการสร้างฝายมีชีวิตบ้านเขาแก้ว อังคาร, 13 มีนาคม 2018 manager 85
74 ประชุมการดำเนินการกิจการตลาดนัด พุธ, 07 มีนาคม 2018 manager 63
75 โครงการครอบครัวอบอุ่น เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018 manager 107
76 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2561 ศุกร์, 02 มีนาคม 2018 manager 64
77 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2018 manager 77
78 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2561 พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018 manager 70
79 ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชรคัพ ประจำปี 2561 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018 manager 80
80 กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2018 manager 95
81 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร พุธ, 31 มกราคม 2018 manager 74
82 ประชุมหารือภารกิจงานด้านสาธารณสุข พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 68
83 ประชุมผู้ประกอบการ(โรงงาน) ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 พุธ, 24 มกราคม 2018 manager 62
84 ประชุมคณะทำงานเด็กและเยาวชน จันทร์, 22 มกราคม 2018 manutchanok 69
85 การประชุมประชาคม ประจำปี 2561 ศุกร์, 12 มกราคม 2018 manager 23
86 กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ประจำปี2560 ศุกร์, 05 มกราคม 2018 manager 79
87 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2017 manager 79
88 การปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 97
89 ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาเมืองเพชร จันทร์, 20 พฤศจิกายน 2017 manager 88
90 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2017 manager 85
91 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ "วันจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 90
92 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิเกา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อังคาร, 07 พฤศจิกายน 2017 manager 93
93 เตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 manager 108
94 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 จันทร์, 30 ตุลาคม 2017 manager 81
95 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรัง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศุกร์, 20 ตุลาคม 2017 manager 85
96 โครงการขยะแลกไข่ ประจำเดือนตุลาคม 2560 พุธ, 11 ตุลาคม 2017 manager 79
97 การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 78
98 กิจกรรมตักบาตรเทโว ศุกร์, 06 ตุลาคม 2017 manager 86
99 กิจกรรมวันออกพรรษา พฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2017 manager 100
100 กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 manager 84
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

promise

Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com